Chuyển đến nội dung chính

Chuyển đổi Đóng vùng chứa

Điều hướng chính di động

Tiện ích di động

Trình giữ tiêu đề

Đầu trang Cột bên phải

Tiện ích Nav

Chuyển đổi vùng chứa menu

Điều hướng ngang

Vụn bánh mì

Bell: Lịch trình & Cộng tác

Một học sinh làm một phép tính trong lớp

Lịch chuông

Thời gian Một ngày Ngày B
8: 30-9: 45 sáng Khối 1 Khối thứ 5
9: 45-9: 55 sáng Vượt qua giờ nghỉ Vượt qua giờ nghỉ
9: 55-10 sáng Kinh cầu nguyện Kinh cầu nguyện
10-11: 15 sáng Khối thứ 2 Khối thứ 6
11:15 sáng - 12:10 trưa Bữa ăn trưa Bữa ăn trưa
12:15 - 1:30 chiều Khối thứ 3 Khối thứ 7
1:30 - 1:40 chiều Vượt qua giờ nghỉ Vượt qua giờ nghỉ
1:40 - 2:55 chiều Khối thứ 4
Chủ nhiệm (1:40 - 1:50 chiều) 
& Hợp tác
*Xem lịch trình hợp tác đặc biệt bên dưới

Tùy chọn lịch trình cộng tác

Hợp tác
Biểu 1:
Cộng tác như bình thường 
(Xem Ngày B trong bảng trên)
Hợp tác
Lịch trình 2:
Chương trình đặc biệt

 

Hợp tác
Biểu 3A:
Tan học sớm đối với học sinh

 

Hợp tác
Biểu 4:
Bắt đầu muộn
Khối 5 (8:30 - 9:45 sáng) Khối 5 (8:30 - 9:55 sáng) Khối 5 (8:30 - 9:45 sáng)
Bắt đầu muộn lúc 10 giờ sáng.
 
Thông báo tại Khối 6 (9:55 - 10 giờ sáng) Chủ nhiệm (9:55 - 10:05 sáng) Thông báo tại Khối 6 (9:55 - 10 giờ sáng) * Học sinh đến lúc 9:45 sáng và thực hiện theo lịch trình sau:
Khối 6 (10 - 11:15 sáng) Chương trình đặc biệt (10:05 - 11:15 sáng) Khối 6 (10 - 11:15 sáng) Thông báo tại Khối 5 (9:55 - 10 giờ sáng)
Bữa trưa (11:15 sáng  - 12:10 trưa) Bữa trưa (11:15 sáng - 12:10 trưa) Bữa trưa (11:15 sáng - 12:10 trưa) Khối 5 (10 - 11:15 sáng)
Khối 7 (12:15 - 1:30 chiều) Khối 6 (12:15 - 1:30 chiều) Khối 7 (12:15 - 1:30 chiều) Bữa trưa (11:15 sáng - 12: 10 giờ tối)
Homerooom (1:40 - 1:50 chiều) Khối 7 (1:40 - 2:55 chiều) Tan học sớm cho học sinh lúc 1:30 chiều Khối 6 (12:15 - 1:30 chiều)
Cộng tác (1:50 - 2:55 chiều)   *Biến thể sa thải sớm thay thế (3B) có Thời gian cộng tác rút ngắn (30 phút) sau khi Chủ nhiệm được sửa đổi thành 2:25 chiều tan học Khối 7 (1:40 - 2:55 chiều)